การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3/2561
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3/2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-016-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 18 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกของชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่ และเภสัชกรที่สนใจ ประมาณ 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3/2561
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจโรคระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อย ตลอดจนทราบการวินิจฉัยและแนวทางการรักษาด้วยยาและการรักษาโดยไม่ใช้ยา
คำสำคัญ
โรคระบบทางเดินหายใจ