การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานเครือข่ายการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมด้านการจัดการระบบยา
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานเครือข่ายการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมด้านการจัดการระบบยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-015-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 15 -16 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ประจำแหล่งฝึกฯ เภสัชกร และนักศึกษาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สภาเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ พ.ศ.2551 หมวด 1 ข้อ 5 ตั้งแต่ปี การศึกษา 2557 เป็นต้นไป สภาเภสัชกรรมจะให้การรับรอง เฉพาะปริญญาที่เกิดจากหลักสูตรที่มีมาตรฐานตาม หลักเกณฑ์ของหลักสูตร 6 ปี โดยสมรรถนะในชั้นปีที่ 5 และ 6 จะเป็นรายวิชาและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพที่มีความเฉพาะของแต่ละหลักสูตร มุ่งเน้น องค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำหรับสาขาหลักการบริบาลเภสัชกรรม 19 คณะ ในประเทศไทย ซึ่งมีผลัดที่ฝึกเหมือนกันทุกคณะมานานแล้วได้แก่การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพผู้ป่วยในอายุรกรรม ผู้ป่วยนอก และเภสัชกรรมชุมชน ส่วนการจัดการระบบยาฯ เพิ่งประกาศครั้งแรก โดยนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นแรกจะเริ่มฝึกในปี พ.ศ.2562 (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ข้อกำหนดการฝึกปฏิบัติชาชีพหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต 6 ปี
การฝึกปฏิบัติงานการจัดการด้านระบบยาและระบบคุณภาพโรงพยาบาลเน้นให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้และทักษะในการบริบาลทางเภสัชกรรมจากการเรียนมาให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมกับบริบท เรียนรู้ลักษณะวิธีการบริหารงานระบบยาโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยการคัดเลือกยา การจัดซื้อ การบริหารคลังเวชภัณฑ์ การกระจายยา การบริหารยาแก่ผู้ป่วย และการใช้ยา ได้แก่การสั่งและส่งมอบยาเพื่อลดความเสี่ยงของความคลาดเคลื่อนทางยา รวมถึง การจัดการคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัยและสมเหตุสมผล สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพระบบยาในโรงพยาบาลร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ตามบริบทของแต่ละโรงพยาบาล
ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา “การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการจัดการระบบยา” ของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในหลายมหาวิทยาลัยได้เริ่มฝึกเป็นวิชาเลือกแล้ว โครงการนี้จึงจัดขึ้นเพื่อศึกษาผลของรูปแบบการจัดการฝึกปฏิบัติงาน นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน และทบทวนปัญหาอุปสรรคจากเภสัชกรแหล่งฝึกผู้สอน ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนที่กำลังฝึกปฏิบัติงานในรายวิชานี้ และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานของนักศึกษารุ่นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการบรรยายพิเศษด้านแนวคิด หลักการ การจัดการระบบยาสำหรับโรงพยาบาล และสัมมนาความรู้วิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้กับคณาจารย์ นักศึกษา อาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึก และเภสัชกร
2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และแนวคิดของการจัดการความรู้และความชำนาญของวิชาชีพเภสัชกรรม ของอาจารย์ นักศึกษา เภสัชกร และเภสัชกรประจำแหล่งฝึก ในการจัดการฝึกปฏิบัติงานการควบคุณภาพระบบยาโรงพยาบาล การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational drug use) และความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety)
3. เพื่อประเมินผล “การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการจัดการระบบยา” จากการนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนและอภิปรายกันระหว่างเครือข่าย
คำสำคัญ
การจัดการระบบยา