การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง โรคที่พบบ่อยในชุมชน: จากแนวทางการรักษาสู่การปฏิบัติจริง
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง โรคที่พบบ่อยในชุมชน: จากแนวทางการรักษาสู่การปฏิบัติจริง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-007-02-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 04 -06 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์แหล่งฝึก จำนวน 30 คน เภสัชกรผู้สนใจ จำนวน 30 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมที่สุดทั้งด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย เภสัชกรจึงไม่เพียงแต่มีบทบาทในการระบุชนิดยาที่เหมาะสมในการรักษาและ/หรือป้องกันโรคหรืออาการที่เกิดขึ้น แต่ยังต้องตรวจติดตามการตอบสนองจากการรักษาเพื่อลด/เพิ่มขนาดยาหรือเปลี่ยนชนิดยา การบริหารยา หรือหยุดยา รวมถึงกำหนดระยะเวลาการใช้ยา อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรักษาที่เป็นปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งจากในและต่างประเทศ รวมถึงการเรียนการสอนและการประชุมทางวิชาการมักกล่าวรายละเอียดเรืองการเลือกยาและเริ่มยา ทำให้ในสถานการณ์จริง เภสัชกรยังขาดทักษะในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการรักษาหลังการตรวจติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาทั้งโรคเรื้อรังและโรคเฉียบพลันที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
การประชุมนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกและเภสัชกรที่สนใจมีทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่ดี สามารถประยุกต์องค์ความรู้ในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการรักษาหลังการตรวจติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาทั้งโรคเรื้อรังและโรคเฉียบพลันที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา และเป็นการสร้างเครือข่ายภายนอกและภาคีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ได้จัดทำไว้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะอาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกและเภสัชกรรมชุมชนและเภสัชกรที่สนใจในการดูแลผู้ป่วยในโรคที่พบบ่อยตามหลักฐานเชิงประจักษ์และคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของยา
2. เพื่อปฏิบัติตามกรอบและแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
คำสำคัญ
การดูแลผู้ป่วยในโรคที่พบบ่อยตามหลักฐานเชิงประจักษ์, คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของยา, โรคที่พบบ่อยในชุมชน, แนวทางการรักษาสู่การปฏิบัติจริง, ความปลอดภัยจากก