การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติ การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล : จากมาตรฐาน RDU, HA, และ JCI สู่การปฏิบัติ (Antimicrobial Stewardship Program: From RDU, HA, JCI Standards to Implementation
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติ การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล : จากมาตรฐาน RDU, HA, และ JCI สู่การปฏิบัติ (Antimicrobial Stewardship Program: From RDU, HA, JCI Standards to Implementation
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-021-05-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฏางค์ ชั้น 4 รพ. ศิริราช กรุงเทพ
วันที่จัดการประชุม 28 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียเป็นปัญหาสุขภาพที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมา การดื้อยาต้านจุลชีพทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นและค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่สมเหตุผลเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดื้อยาของแบคทีเรีย การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจะทำให้ผลการรักษาผู้ป่วยดีขึ้น ลดระยะเวลาของการอยู่โรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย และลดอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยา ดังนั้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจึงเป็นมาตรการสำคัญในการชะลอความรุนแรงของการดื้อยาต้านจุลชีพ
เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use hospital หรือ RDU), สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation หรือ HA) และองค์กร Joint Commission International (JCI) ได้กำหนดเกณฑ์หนึ่งในการประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลคือการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล
วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพ และการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบมาตรฐานและข้อกำหนดของ RDU, HA, JCI เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล
3.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล (antimicrobial stewardship program) ใน รพ. ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดของ RDU, HA, JCI เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลได้
คำสำคัญ
การดื้อยาต้านจุลชีพ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ประเภทผู้เข้ารับการฝึกอบรม อัตราค่าลงทะเบียน (บาท) ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 บุคคลภายนอกคณะ และบุคลากรของคณะ - แพทย์/ทันตแพทย์ 2,000 2,500 - พยาบาล/เภสัชกร 2,000 2,500 - แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด/เฟลโลว์ และนักศึกษาแพทย์ 2,000 2,500 - บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ 2,000 2,500