การประชุมวิชาการ
การอบรมระยะสั้น เรื่อง Management of Infectious Diseases: From Theory to Reality
ชื่อการประชุม การอบรมระยะสั้น เรื่อง Management of Infectious Diseases: From Theory to Reality
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-020-05-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม วีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช
วันที่จัดการประชุม 26 -27 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคติดเชื้อยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นโรคที่มีอัตราป่วยและอัตราตายสูง โรคติดเชื้อเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตลำดับต้นๆ ในผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล หากบุคลากรการแพทย์สามารถวินิจฉัย การรักษา และป้องกันโรคติดเชื้อที่สำคัญและ/หรือพบบ่อยในเวชปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีก็จะลดการป่วยและการตายจากโรคติดเชื้อได้
การอบรมระยะสั้นนี้เป็นการทบทวนและนำเสนอความรู้ที่เป็นปัจจุบันในการวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคติดเชื้อที่สำคัญและ/หรือพบบ่อยในเวชปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทางและวิธีการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคติดเชื้อที่สำคัญและ/หรือพบบ่อยในเวชปฏิบัติ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคติดเชื้อที่สำคัญและ/หรือพบบ่อยไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ
คำสำคัญ
โรคติดเชื้อ
วิธีสมัครการประชุม
ประเภทผู้เข้ารับการฝึกอบรม อัตราค่าลงทะเบียน (บาท) ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 บุคคลภายในและภายนอกคณะ - แพทย์/ทันตแพทย์ 2,500 3,000 - พยาบาล/เภสัชกร 2,500 3,000 - แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด/เฟลโลว์ 2,500 3,000 - บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ 2,500 3,000 - นักศึกษา 2,500 3,000