การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการวิจัยหัวข้อ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ Systematic Review & Evidence Synthesis”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการวิจัยหัวข้อ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ Systematic Review & Evidence Synthesis”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-002-02-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 26 -02 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นคณะหนึ่งในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา นอกจาก มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อร่วมพัฒนา ชุมชนแล้ว ยังมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและก้าวสู่มาตรฐานงานวิจัยในระดับสากล ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ซึ่งหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยเช่นกัน เนื่องจากงานวิจัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและความเป็นเลิศให้กับสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทำให้เกิดการบูรณาการระหว่างการวิจัยและการเรียนการสอน ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อเกิดปัญหาหรือต้องการพัฒนาการเรียนการสอน สามารถใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาได้ ซึ่งถือเป็นวงจรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่ต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ต่อสถาบันเป็นอย่างมาก
ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นิสิต บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ และเพิ่มศักยภาพในการวิจัย โดยอาศัยการศึกษารูปแบบการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์ อภิมาน อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ในกระบวนการสร้าง ออกแบบงานวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลได้ อย่างถูกต้อง นำไปสู่การพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้มีคุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านการวิจัยและพัฒนากระบวนการคิดได้อย่างมีคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรมให้มีความรู้ และทักษะกระบวนการในการอ่านและดำเนินงานวิจัยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นิสิต บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำวิจัย
คำสำคัญ
Systematic Review, Network meta-analysis, Evidence Synthesis, STATA
วิธีสมัครการประชุม
https://kkhanita.wixsite.com/sres2017/register