การประชุมวิชาการ
โครงการ จัดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยครบรอบ 40 ปี “นวัตกรรมทางเภสัชวิทยา (Innovation in Pharmacology)”
ชื่อการประชุม โครงการ จัดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยครบรอบ 40 ปี “นวัตกรรมทางเภสัชวิทยา (Innovation in Pharmacology)”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-018-04-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
วันที่จัดการประชุม 26 -28 เมษายน 2561
ผู้จัดการประชุม ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย แพทย์ เภสัชกร และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน การสร้างนวัตกรรมต่างๆ จึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การศึกษาและการวิจัยด้านยามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย มีองค์ความรู้และเกิดผลผลิตจากองค์ความรู้เป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและวิถีชีวิตของประชาชน ทำให้ภาวะโรคต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการยาและผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาและดูแลสุขภาพที่หลากหลายมีมากขึ้น การแข่งขันทั้งในเชิงการวิจัยและการตลาดมีสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่นักวิจัยด้านเภสัชวิทยา แพทย์และเภสัชกรต้องติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายา การใช้ยาและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นภาควิชาเภสัชวิทยาแห่งแรกของประเทศไทย สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 40 ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมทางเภสัชวิทยา (Innovation in Pharmacology)” เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักเภสัชวิทยา บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้ติดตามความรู้และนวัตกรรมใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยทางเภสัชวิทยาทั้งในและต่างประเทศ นำมาสู่ความร่วมมือการวิจัย การเรียนการสอนเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเภสัชวิทยาต่อไป
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษา นักเภสัชวิทยา นักวิจัยและผู้สนใจได้ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเภสัชวิทยา การค้นพบและนวัตกรรมใหม่ๆ และองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนายา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ การวิจัย และความคิดเห็นทางวิชาการ
2.2 เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัยรุ่นใหม่และผู้สนใจมีโอกาสปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยและนักวิชาการอาวุโสทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย ทั้งด้านงานวิจัยและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางเภสัชวิทยาเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
2.4 เพื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้ง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
1. ลงทะเบียนล่วงหน้า ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 สมาชิก 2,500 ไม่ใช่สมาชิก 3,000 นักศึกษา 1,200 2. ลงทะเบียนหน้างาน สมาชิก 3,000 ไม่ใช่สมาชิก 3,500 นักศึกษา 2,000