การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ปี 2561
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ปี 2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-005-02-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 18 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 120 คน โดยประมาณ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อกลางในการสื่อสารและพัฒนาศักยภาพร้านขายยาในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในปัจจุบันร้านขายยาในจังหวัดพิษณุโลกทั้งที่มีผู้ประกอบการเป็นเภสัชกร และไม่เป็นเภสัชกรมีจำนวนทั้งสิ้น 244 ร้าน โดยชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีให้กับสมาชิกต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี
อนึ่งในปี 2560 ชมรมร้านขายยาพิษณุโลก ได้ตอบสนองนโยบายของสภาเภสัชกรรมในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ได้ริเริ่มจัดการประชุมวิชาการเพื่อการสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ โดยรวบรวมข้อมูลเภสัชกรที่ทำงานในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมีคณะทำงานของชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลกเป็นทีมประสานงาน และได้จัดการประชุมเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2560 มีเภสัชกรเข้าร่วมการประชุมจำนน 123 คน โดยเภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมมีความหลากหลายต่างสาขาวิชาชีพ อาทิเช่นเภสัชกรชุมชน เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรที่ปฏิบิติงานในส่วนงานอื่นๆ เภสัชกรรสูงอายุ เภสัชกรที่ประกอบอาชีพอื่น รวมถึงผู้เสนอขายยาจากบริษัทซึ่งเป็นกลุ่มเภสัชกรที่มีโอกาสน้อยในการเข้าร่วมปะชุมวิชาการ นับว่าเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ว่า ต้องการเพิ่มช่องทางการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนืองให้แก่เภสัชกรที่ไม่สะดวก หรือไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่ภาครัฐจัดให้
ในปี 2561 นี้ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการเพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรอีกครั้งเป็นครั้งที่2 ในเดือนมีนาคม 2561 ที่จะถึงนี้ โดยการประชุมวิชาการปี 2561 นี้ ได้กำหนดหัวข้อการอบรมจำนวน ๖ เรื่อง อันมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้ป่วยที่เภสัชกรจะได้ประสบอยู่เสมอ รวมถึงความรู้เชิงลึกด้านโภชการและการติดเชื้อ โดยดำเนินการจัดการอบรมไปในคราวเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชมรมฯ ใน วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสชมนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทยา และร่วมงานเลี้ยงอันเป็นการพบปะในวงกว้างนำสู่การสร้างเครือข่ายเภสัชกรที่เข้มแข็ง
เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของการจัดประชุมวิชาการ ผู้จัดจึงส่งรายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรมทั้ง 6 เรื่อง ให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ พิจารณารับรองโครงการประชุมวิชาการเพื่อการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ในครั้งนี้ ดังมีรายละเอียดของหัวข้อการอบรมทางวิชาการดังที่แสดงในเอกสารประกอบการตรวจสอบเพื่อการขอรับรองและกำหนดหน่วยกิต
วัตถุประสงค์
1. ทบทวน สร้างเสริมความรู้และทักษะ ของเภสัชกรให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติวิชาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความเจ็บป่วย และสภาวะสุขภาพที่พบบ่อย
2. อำนวยความสะดวก เพิ่มช่องทางการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนืองให้แก่เภสัชกรที่ไม่สะดวก ไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่ภาครัฐจัดให้
คำสำคัญ
Tip and trick for allergy management in drug store, New Chapter of probiotic, - UTIs : What not to miss
วิธีสมัครการประชุม
ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก