การประชุมวิชาการ
ประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) ครั้งที่ 14
ชื่อการประชุม ประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) ครั้งที่ 14
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-013-02-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 04 -05 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จัดโดย เครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network: EACC ) ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) ได้มีโอกาสแสดงผลการดำเนินงาน ของโรงพยาบาล ในเครือข่ายฯ และเปิดโอกาสให้ทีมงานของแต่ละโรงพยาบาลได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ซึ่ง สามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการกระตุ้นให้เครือข่ายฯ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ในการดูแลรักษาโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
คำสำคัญ
Asthma, COPD