การประชุมวิชาการ
การฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร Family & Community Pharmacist Practice Learning ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม การฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร Family & Community Pharmacist Practice Learning ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-021-03-2561
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 04 -15 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 44 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากนโยบายคลินิกหมอครอบครัวเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกำหนด ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ “คลินิก หมอครอบครัว” ภายในปี ๒๕๖๙ กำหนดให้มีคลินิกดูแลสุขภาพประจำครอบครัวครบ ๑ ล้านครอบครัว ดูแลประชาชน ๖๕ ล้านคน ด้วยการมีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ซึ่งหนึ่งในทีมสหวิชาชีพได้แก่ เภสัชกร จากสถานการณ์ปัญหาการใช้ยาในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนมีมากมาย ส่งผลต่อจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการใช้ยาเพิ่มขึ้น ใช้ยาจากหน่วยบริการหลายแห่งพร้อมๆกัน ใช้ยาเกินจำเป็น บทบาทงานเภสัชกรรมในคลินิกหมอครอบครัวจึงมีความสำคัญสำหรับการพัฒนาระบบยาในคลินิกหมอครอบครัว การดูแลผู้ป่วยในระดับบุคคล ครอบครัวต่อเนื่อง ด้านเภสัชกรรม การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสมุนไพรและสุขภาพ เภสัชกรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัวจึงจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ มีความเข้าใจหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ตลอดจนหลักการทำงานเภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน เพื่อการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว ได้ประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม ดำเนินโครงการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน (Certificate short course Training Program in Family and Community Pharmacist Practice Learning)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรู้ตัวอย่างและฝึกทักษะการทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิร่วมกับครูพี่เลี้ยงและสหสาขาวิชาชีพด้วยแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว
2. เพื่อเรียนรู้ตัวอย่างและฝึกทักษะการทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิร่วมกับครูพี่เลี้ยงและสหสาขาวิชาชีพในการทำงานชุมชน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการบริหารจัดการระบบยาในหน่วยบริการปฐมภูมิ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการให้ค้นหาปัญหาในชุมชนและออกแบบการเชื่อมโยงการจัดการปัญหาด้านยาระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยสร้างความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น
คำสำคัญ