การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 50
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 50
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-019-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 23 -24 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย พยาบาล, เภสัชกร ใน โรงพยาบาลรัฐบาล และ โรงพยาบาลเอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันและอนาคต ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหัวใจจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว เช่น อาหารการกิน การขาดการออกกำลังกาย การมีโรคอื่นควบด้วยเช่นความดัน เบาหวาน ไต และสุดท้ายจนทำให้เกิดภาวะโรคหัวใจที่เกิดขึ้นในชนิดต่าง ๆ ในการนี้สมาคมฯ จึงได้ตระหนักถึงข้อนี้เป็นอย่างดียิ่ง เพราะในแทบทุกโรงพยาบาลในทุกวันนี้จะมีผู้ป่วยโรคหัวใจถือเป็นอัตราที่ค่อนข้างมาก และผู้ต้องดูแลคนไข้กลุ่มนี้แล้ว นอกจากอายุรแพทย์โรคหัวใจ ศัลยแพทย์โรคหัวใจ และบุคคลที่จะต้องช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดอีกส่วนหนึ่งคือพยาบาลโรคหัวใจ เภสัชกรรมที่จะต้องรู้เรื่องยาโรคหัวใจ ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรในกลุ่มนี้ จึงได้จัดให้มีหัวข้อการประชุมเกี่ยวกับพยาบาล และเภสัชกรขึ้น ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้ เพื่อที่จะได้ให้พยาบาล และเภสัชกรสามารถนำไปดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ตลอดจนทักษะให้กับพยาบาล เภสัชกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้พยาบาล และเภสัชกร เข้าใจหลักการ ในการบำบัด รักษาผู้ป่วยภาวะโรคหัวใจได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
3.พยาบาล และเภสัชกร ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เพือประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
คุณอาภรณ์ ขมวดทรัพย์ โทร 02 718 0060 -4 โทรสาร 02 718 0065 Email : thaiheart@hotmail.com