การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ “โภชนเภสัชภัณฑ์ในศาสตร์ชะลอวัย สภาวะเครียดและการบริหารร้านยา”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ “โภชนเภสัชภัณฑ์ในศาสตร์ชะลอวัย สภาวะเครียดและการบริหารร้านยา”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-002-02-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมพัทยาปาร์คบีชรีสอร์ท จ.ชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 04 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน จังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก จำนวน 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยเภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ ประกอบกับโภชนเภสัชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ชะลอวัยเป็นสิ่งที่ประชาชนสนใจมากขึ้น
ในขณะที่สภาวะเครียดก็เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นเภสัชกรจึงความจำเป็นที่ต้องมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาวะเครียดและการดูแลสุขภาพ นอกจากความรู้ในเชิงวิชาการแล้ว ในการที่เภสัชกรจะดำเนินธุรกิจได้ดีนั้น เภสัชกรควรมีความรู้ด้านการบริหารร้านยาด้วยเช่นกัน ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสถาบันแบลคมอร์ส จึงจัดงานประชุมวิชาการ “โภชนเภสัชภัณฑ์ในศาสตร์ชะลอวัย สภาวะเครียดและการบริหารร้านยา” โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์มาให้ข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้ความรู้กับเภสัชกรในร้านขายยา กระตุ้นให้เภสัชกรมีการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับการทำงานได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องโภชนเภสัชภัณฑ์และการบริหารร้านยา
2. เพื่อพัฒนาร้านยาให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
3. เป็นหนึ่งในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Pharmaceutical Education, CPE) เพื่อการพัฒนาตนเองของเภสัชกรที่สนใจเข้าร่วมประชุม
คำสำคัญ
Pharmacy 4.0, Antiaging, Stress management, Nutraceutical