การประชุมวิชาการ
งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ \"แพทย์แผนไทยอีสาน สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาตามรอยพ่อ\"
ชื่อการประชุม งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ \"แพทย์แผนไทยอีสาน สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาตามรอยพ่อ\"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-012-02-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 16 -18 เมษายน 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรด้านสาธารณสุข ด้านการแพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่ 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์แผนไทยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของประชาชนคนไทย ที่ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลานานควรแก่การรักษาและเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชน สามารถดูแลสุขภาพด้วยวิถีไทย และสามารถนำทรัพยากรภายในท้องถิ่นมาประยุกต์ไช้ในการดูแลรักษาสุขภาพได้ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ ด้วยการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้กำหนดนโยบายให้มีการเสริมสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพรของเครือข่าย สนับสนุนเพื่อให้เกิดกลไกขับเคลื่อนในระดับภูมิภาค ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ทั้งนี้ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกจากกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ ๑๐ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะจัดงานภายใต้หัวข้อ “ แพทย์แผนไทยอีสาน สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาตามรอยพ่อ ” ในวันที่ ๑๖ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๕ วัน ณ ขอนแก่นฮอลส์ ชั้น ๕ ศูนย์ทารค้า เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เสริมสร้างกลไกความร่วมมือในระดับภาคและระดับพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพของนายทะเบียน จังหวัด ๒๐ แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย หน่วยงานราชการต่างๆ ภาคีที่เกี่ยวข้อง และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาการไช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจ
ดังนั้น กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ ๑๐ ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ในระบบสุขภาพ และเชิงเศรษฐกิจสู่สากล ตลอดจนมีการประสานความร่วมมือในด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร ภายในจังหวัดเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างกระแสสังคมให้เกิดความตื่นตัวต่อการดูแลสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก
๒) เพื่อจัดให้มีตลาดนัดการแพทย์แผนโทยในการซื้อขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
๓) เพื่อบูรณาการการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสำนักงานการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพ ให้เกิดความเข้มแข็ง และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
๔) เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับตำรับ/ตำราการแพทย์แผนไทย ผลงานวิชาการ หรืองานวิจัย ด้านการแพทย์แผนไทยจากพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๕) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพเกิดความเชื่อมั่นต่อการรับบริการ
คำสำคัญ
การแพทย์แผนไทย, การแพทย์พื้นบ้านไทย, การแพทย์ทางเลือก