การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Evolving Paradigms for Insulin Therapy of Type 2 Diabetes”
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Evolving Paradigms for Insulin Therapy of Type 2 Diabetes”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-017-09-2561
สถานที่จัดการประชุม จ.ร้อยเอ็ด
วันที่จัดการประชุม 14 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 100 - 120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันนี้ มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าการควบคุมเบาหวานให้ระดับน้ำตาลได้ตามเป้าหมายตั้งแต่ระยะแรกและควบคุมให้ดีต่อเนื่อง มีผลดีในการป้องกันและชะลอโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะยาว ผู้ป่วยเบาหวานบางรายที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีทั้งที่ใช้ยาเม็ดลดระดับน้ำตาลหลายชนิด มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยอินซูลิน เพื่อให้ทีมรักษาเบาหวาน ได้มีความรู้และมั่นใจในการสั่งการรักษาผู้ป่วยเบาหวานด้วยอินซูลินได้เหมาะสม สมาคมจึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อินซูลินขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้และความชำนาญให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความมั่นใจในการบริหารยา อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ตามเกณฑ์และลดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้ในที่สุด
วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความมั่นใจในการสั่งการรักษาผู้ป่วยเบาหวานด้วยอินซูลินได้เหมาะสม
4.2 เพิ่มความรู้ และความชำนาญให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ มั่นใจในการบริหารยาทั้งใน
เชิงทฤษฏีและปฏิบัติ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อที่.....สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย