การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ สมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2561
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ สมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-003-01-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
วันที่จัดการประชุม 11 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมยา นครสวรรค์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมยา นครสวรรค์ เภสัชกร ในเขตจัดหวัดนครสวรรค์ จำนวน 120 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมยา นครสวรรค์ เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีผู้ประกอบการร้านขายยาเป็นเภสัชกร และมิใช่ เภสัชกรมีสมาชิกจำนวน ๒๕๕ ราย มีคณะกรรมการบริหารสมาคมยานครสวรรค์ ประกอบด้วย ที่ปรึกษานายก ( อดีตนายกสมาคมยา ) นายกสมาคมยา เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกรรมการประจำอำเภอรวม ๑๔ อำเภอ มีสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ถึงสมาชิกร้านขายยาในจังหวัดได้อย่างรวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สมาคมยานครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมด้านวิชาการ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางการค้า และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยาอย่างสม่ำเสมอ และร่วมผลักดัน นับสนุนให้ร้านขายยาของสมาชิกปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง โดยเฉพาะไม่มีการจำหน่ายยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ผิดกฎหมายหรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภค รวมทั้งร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปลูกจิตสำนึกของสมาชิกร้านขายยา ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
การจัดงานประชุมวิชาการให้กับสมาชิกสมาคมยา นครสวรรค์ เป็นการจัดงานปีละ 1 - 3 ครั้ง เพื่อให้สมาชิกที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ / จังหวัดใกล้เคียงต่างๆ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้วิชาการที่ทันสมัยในการประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมในร้านขายยาให้มีประสิทธิภาพ และนำความรู้ไปใช้ในการให้คำปรึกษากับผู้บริโภคต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ความรู้เกี่ยวกับทางเดินหายใจส่วนต้น
2. แนวทางการรักษาอาการเจ็บคอให้เหมาะสมกับทางเภสัชกร และบุคคลากรในร้านยา รวมถึงรายละเอียดและการจัดการให้คำแนะนำในการดูแลรักษา เพื่อให้เหมาะสมมากขึ้น
3. วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ( GPP )และพัฒนาร้านขายยาตามกฎหมายการตรวจ(GPP)ปี 2561
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มเภสัชกรเจ้าของร้านยา และ หน่วยงาน
คำสำคัญ
ลักษณะอาการของโรคทางเดินหายใจส่วนต้นพร้อมแนวทางการรักษาปฏิบัติของผู้ป่วย
วิธีสมัครการประชุม
สมาคมยา นครสวรรค์