การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการร้านขายยาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการร้านขายยาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-2-000-001-02-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมศรีสุนทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่จัดการประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการและเภสัชกรร้านขายยาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สมัครใจเข้ารับการอบรมจำนวน ๑๐๐ คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาเป็นหน่วยหนึ่งของระบบบริการสุขภาพที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาเบื้องต้นและการส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ร้านขายยายังเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติร้านขายยามีความหลากหลายทั้งในด้านคุณภาพของการบริการและรูปแบบร้านขายยา ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพร้านขายยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ออกหลักเกณฑ์เรื่อง “หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharma-cy Practice (GPP)” โดยได้รับการประกาศเป็นกฎหมายภายใต้ “กฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๖” ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ ทั้งนี้ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จะต้องปฏิบัติตาม และจะต้องผ่านการประเมิน GPP ดังกล่าว เพื่อให้สามารถต่ออายุได้ โดยการบังคับนี้จะส่งผลทันทีกับร้านยาที่ได้รับอนุญาตหลังจากจากวันที่ กฎกระทรวงฯ มีผลบังคับ คือ ร้านขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป สำหรับร้านขายยา ที่ได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้จะมีเวลาผ่อนผันในช่วงไม่เกิน ๘ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับ
ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรา มีร้านขายยา จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๔ แห่ง แยกเป็น ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน ๑๖๐ แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่มิใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ จำนวน ๒๓ แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ จำนวน ๒๕ แห่ง และร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ สำหรับสัตว์ จำนวน ๑๖ แห่ง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผลการตรวจเฝ้าระวังพบว่า ร้านขายยาทุกแห่งผ่านมาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามร้านขายยายังมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกมา เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริโภคยาที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย
โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มีบทบาทหน้าที่ ในการอนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของสถานที่ประกอบการด้านยา และการควบคุมหรือพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยาในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาร้านขายยา ให้สามารถปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.๒๕๕๗ กำหนดได้ และเพื่อเป็นการควบคุม กำกับดูแล และพัฒนาคุณภาพ สถานที่ประกอบการยาให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงจัดทำโครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการร้านขายยาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ประกอบการและเภสัชกรร้านขายยา มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติของร้านขายยาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
มาตรฐานสถานประกอบการร้านขายยา, หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน