การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ The 13th International Conference Asian Clinical Oncology Society (ACOS)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ The 13th International Conference Asian Clinical Oncology Society (ACOS)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-013-02-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 23 -25 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาลและเภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการนานาชาติจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Asian Clinical Oncology Society (ACOS) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ทันสมัยและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีระหว่างประเทศภายในทวีปเอเชียด้วยกัน
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
- เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในระดับเอเชีย
คำสำคัญ
Oncology