การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช (Certificate short course Training Program in Psychiatric Pharmaceutical Care) รุ่นที่ 9 ช่วงที่ 3.2
ชื่อการประชุม โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช (Certificate short course Training Program in Psychiatric Pharmaceutical Care) รุ่นที่ 9 ช่วงที่ 3.2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-011-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 25 -06 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ได้รับใบอนุญาตประกองวิชาชีพสาขาเภสัชกรรม เภสัชกรประจำโรงพยาบาลของรัฐ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี และได้รับอนุญาต
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 21 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคทางจิตจัดเป็นกลุ่มโรคที่ต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นการรักษาด้วยการใช้ยาทางจิตเวช ซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ (Advance drug reactions) ได้มาก และอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาจิตเวชนั้น มีผลทำให้คุณภาพชีวิตและความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยลดลง จากปัญหาและภาวะขาดแคลนจิตแพทย์ในปัจจุบันโดยเฉพาะในโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลชุมชน ประกอบกับเภสัชกรยังไม่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอจนขาดความมั่นใจที่จะให้การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช ในบางโรงพยาบาลภาระการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงตกอยู่ที่พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาทางจิตเวชอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านยาให้มีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างเพียงพอสำหรับการดูแลผู้ป่วยด้านยาอย่างเหมาะสม เภสัชกรเป็นหนึ่งในทีมสุขภาพที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่ใช้ยาทางจิตเวชให้บรรเทาหรือหายจากโรค และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งช่วยส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต หลักสูตรนี้จะเตรียมความพร้อมเภสัชกรให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านบริบาลเภสัชกรรมจิตเวช มีคุณธรรม จริยธรรมและปฺฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง สามารถริเริมและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยและสอดรับนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับทีมสุขาภพจิตทั้งในลักษณะการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโดยตรง และการพัฒนาศักยภาพของทีมสุขภาพจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์และทีมสุขภาพจิต ดังนั้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางจิตเวช รวมถึงการพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชด้านยาสำหรับเภสัชกรทั่วไป ทางโรงพยาบาลสวนปรุงจึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทางสาขาจิตเวช ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและบทบาทของเภสัชกรในงานสุขภาพจิตและ จิตเวช สามารถบูรณาการความรู้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ งานวิจัยมาใช้ในการประเมิน คัดกรอง วินิจฉัย วางแผนและให้การบริบาลเพื่อการบำบัดรักษาด้วยยาจิตเวช ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คำสำคัญ
Certificate Short Course Training Program in Pharmaceutical Care