การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกรหัวข้อ “Upper Respiratory Tract : from prevention to therapeutic, what’s the role of PVP-I”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกรหัวข้อ “Upper Respiratory Tract : from prevention to therapeutic, what’s the role of PVP-I”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
รหัสกิจกรรม 1018-2-000-001-03-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 25 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านขายยา โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยทั่วไปทั้งที่เข้าใช้บริการใช้สถานปฏิบัติการชุมชนทั่วไป คลินิก และโรงพยาบาล
การวินิจฉัยแยกเชื้อประเภทต่างๆ สำคัญต่อการให้ยาในการรักษาที่เภสัชกรควรทบทวนอยู่เสมอ รวมไปถึงการพัฒนายาใหม่ในการรักษาดังกล่าวด้วย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรได้ทบทวนลักษณะความแตกต่างของการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนจากเชื้อประเภทต่างๆ รวมถึงสรีรวิทยาของทางเดินหายใจส่วนบนที่มีการติดเชื้อ
2. ให้เภสัชกรได้ทราบถึงการทดลองทางคลินิก กลไกการรักษา ของ Povidone-Iodine ในรูปแบบสำหรับใช้รักษาอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่านทางบริษัทผู้สนับสนุน และผ่านทางเวปไซต์ชมรมเภสัชเชียงใหม