การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 3 Innovative and Collaborative Researches in Pharmaceutical Chemistry
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 3 Innovative and Collaborative Researches in Pharmaceutical Chemistry
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-012-09-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 07 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่สนใจด้านเภสัชเคมี จำนวน 80 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
งานวิจัยด้านเภสัชเคมีเป็นงานที่มีความสำคัญและมีบทบาทเกี่ยวข้องในการค้นคว้าพัฒนาและควบคุมมาตรฐานยา การยกระดับงานวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชเคมีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยาในการแข่งขันของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี มีเวทีในการนำเสนองานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย เพื่อให้งานวิจัยสามารถขับเคลื่อนพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วและมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองในที่สุด ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยด้านเภสัชเคมี จึงได้จัดงานประชุมวิชาการ Innovative and Collaborative Researches in Pharmaceutical Chemistry มุ่งเน้นเกี่ยวกับการนำเสนอความก้าวหน้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านเภสัชเคมี การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเภสัชเคมี เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนางานวิจัยในเชิงลึกและผลิตงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงสาธารณะต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ทราบถึงความก้าวหน้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านเภสัชเคมี
2. นำเสนองานวิจัยและรับคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์ในสาขาวิจัยที่เกี่ยวข้องไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการทำวิจัยในสาขาที่ปฏิบัติงานหรือมีความเชี่ยวชาญ
4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการวิจัยเภสัชเคมี
คำสำคัญ
Innovative and Collaborative Researches in Pharmaceutical Chemistry
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 การชำระค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 026-443603-5