การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา:บริบทใหม่ในตำรายา (Efficiency Enhancement for Drug Registration Process: Emerging Contexts in Pharmacopoeias)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา:บริบทใหม่ในตำรายา (Efficiency Enhancement for Drug Registration Process: Emerging Contexts in Pharmacopoeias)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-011-07-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 24 -25 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการผลิต การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ การขึ้นทะเบียนยา เภสัชกรผู้มีหน้าที่คัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาทั้งในโรงพยาบาลและร้านยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ยาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จะต้องมีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยสูงสุด ทะเบียนยาเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงข้อมูลดังกล่าว ซึ่งบ่งชี้ถึงการคัดเลือกวัตถุดิบทางยาที่ดี กระบวนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางยาให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนส่งมอบให้ผู้บริโภค ข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนยาจึงเป็นข้อมูลจริงที่สะท้อนถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลทะเบียนยาให้ครบ ถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตทะเบียนตำรับยา ซึ่งส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงยาที่มีมาตรฐาน ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเตรียมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนตำรับยาที่ถูกต้อง จึงได้จัดการประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เภสัชกรและผู้เกี่ยวข้องสามารถเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนตำรับยาได้อย่างถูกต้อง
การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา:บริบทใหม่ในตำรายา (Efficiency Enhancement for Drug Registration Process: Emerging Contexts in Pharmacopoeias) เน้นเกี่ยวกับนวัตกรรมการขึ้นทะเบียนยาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย 4.0 ข้อกำหนดใหม่ที่เปลี่ยนแปลงในตำรายา การประเมินคุณภาพยาเม็ดแบ่ง ขีดจำกัดและหลักเกณฑ์ในการตรวจสารเจือปน การประเมินวิธีโครมาโทกราฟี และแนวทางการขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา ตลอดจนหลักเกณฑ์ price performance เพื่อการพิจารณาคัดเลือกยาและความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ระหว่างการใช้งาน เพื่อประโยชน์แก่การบริหารยาในโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจนวัตกรรมการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อรองรับโอกาสของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย 4.0
2. รับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการเปลี่ยนแปลงประเด็นที่สำคัญในตำรายา
3. สามารถจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลคุณภาพที่ครบถ้วนถูกต้องเพื่อการนำเสนอในการขึ้นทะเบียนตำรับยาและยาชีววัตถุ
4. เข้าใจการพิจารณาคัดเลือกยาตามหลักเกณฑ์ price performance
5. สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้เพื่อการศึกษาความคงสภาพของยาและการจัดการยาเพื่อให้คงสภาพที่
ถูกต้องจนถึงมือผู้ป่วย
คำสำคัญ
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา:บริบทใหม่ในตำรายา
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน คนละ 4,000 บาท กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 การชำระค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 026-443603-5