การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 The 13th Industrial Pharmaceutical Technology Conference เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าของสารช่วยทางเภสัชกรรมและวัสดุบรรจุ
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 The 13th Industrial Pharmaceutical Technology Conference เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าของสารช่วยทางเภสัชกรรมและวัสดุบรรจุ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-010-07-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 05 -06 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ซึ่งเป็น1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เป็น อุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) และเป็นเครื่องมือในการผลักดันประเทศก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เช่น กรอบข้อตกลง ASEAN harmonization ของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) การผลิตยาตามแนวทาง PIC/s GMP และ ICH guidelines เป็นต้น
ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศให้มีความเข้มแข็งในการผลิตยาตามมาตรฐานสากลมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ มีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นหนึ่งกลไกที่ช่วยให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) จึงจัดประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๓ ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “วิทยาการก้าวหน้าของสารช่วยทางเภสัชกรรมและวัสดุบรรจุ”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสารช่วยทางเภสัชกรรมและวัสดุบรรจุ แก่ เภสัชกร นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติงานในด้านการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และ การขึ้นทะเบียนตำรับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างคณาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย กับ เภสัชกร นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
คำสำคัญ
Medical Hub, New S-Curve
วิธีสมัครการประชุม
การสมัคร และค่าลงทะเบียน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท การชำระค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 026-443603-5