การประชุมวิชาการ
Pharmacotherapy in Pediatrics 2018
ชื่อการประชุม Pharmacotherapy in Pediatrics 2018
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-001-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ
วันที่จัดการประชุม 14 -15 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การดูแลด้านยาเพื่อความปลอดภัยในประชากรกลุ่มพิเศษเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็ก ซึ่งการจัดการนั้นค่อนข้างแตกต่างกับวัยผู้ใหญ่ เนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่นหลักการพื้นฐานทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ และมีการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและสรีรวิทยาในแต่ละช่วงอายุ ทำให้ขนาดการรักษาในผู้ใหญ่และยาบางชนิดไม่สามารถนำไปใช้ในผู้ป่วยเด็กได้ หรือในทางกลับกันยาบางชนิดอาจต้องให้ในขนาดที่สูงกว่าผู้ป่วยผู้ใหญ่ ซึ่งการดูแลผู้ป่วยเด็กนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาได้สูง ซึ่งหากเกิดแล้วมักเป็นอันตรายมากกว่าในผู้ใหญ่ การที่เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมีความสามารถในการเฝ้าระวังและป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา จะทำให้การรักษาเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดความปลอดภัยในการใช้ยาในเด็กได้
ด้วยเหตุนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงมีความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ในผู้ป่วยเด็ก เพื่อเป็นพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว รวมถึงการอัพเดทและทบทวนความรู้ในโรคที่พบได้บ่อยในเด็กทั้งในโรงพยาบาลหรือร้านยา จึงได้จัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อ Pharmacotherapy in Pediatric 2018 ขึ้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้ยาในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะท้องเสียจากการติดเชื้อ การใช้ยาบรรเทาอาการไข้ ไอ และหวัดในผู้ป่วยเด็ก การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคปอดติดเชื้อในโรงพยาบาล วัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลือกที่จำเป็นต้องให้ในเด็กช่วงอายุต่างๆ การแยกอาการแพ้ยาและไข้ออกผื่นซึ่งเภสัชกรมีบทบาทค่อนข้างมาก การเตรียมยาเฉพาะคราวในผู้ป่วยแต่ละราย รวมไปถึงการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมแก่ผู้ดูแลได้ เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานทางยาในการดูแลผู้ป่วยเด็ก และการใช้ยาในเด็กสำหรับโรคที่พบบ่อยๆได้
2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเด็กอย่างเหมาะสมได้
คำสำคัญ