การประชุมวิชาการ
Antibiotics smart use on Infectious Diseases in Community Pharmacy
ชื่อการประชุม Antibiotics smart use on Infectious Diseases in Community Pharmacy
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-003-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา
วันที่จัดการประชุม 24 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และร้านยาทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสถานการณ์เชื้อดื้อยาทวีความรุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย โรคติดเชื้อ โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ท้องเสีย โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และแผลติดเชื้อยังคงเป็นปัญหาที่สําคัญที่นำให้ผู้ป่วยมาขอคำปรึกษาเภสัชกรที่ร้านยา จึงมีความจำเป็นที่เภสัชกรประจำร้านยาและโรงพยาบาลรวมถึงบุคคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการรักษา ข้อควรระวังในการใช้ยา และยาใหม่ รวมถึงการเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ตามแนวทางส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use) สำหรับกลุ่มโรคดังกล่าว เพื่อลดการใช้ยาต้านจุลชีพ ส่งเสริมให้มีการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม และลดการเกิดเชื้อดื้อยา ซึ่งการเข้าร่วมอบรมสัมมนาจะสามารถช่วยให้ผู้เข้ารับการประชุม อบรมมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะโรคและแนวทางการรักษาเพิ่มมากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ยาและสามารถลดผลการเกิดเชื้อดื้อยาได้
วัตถุประสงค์
1.ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงแนวทางการรักษาในปัจจุบันของกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ท้องเสีย โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และแผลติดเชื้อ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สนใจเข้าร่วมงานประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/HxoRPY โดยชำระค่าลงทะเบียน - สำหรับเภสัชกร/ผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ อัตราค่าลงทะเบียน 900 บาท หากลงทะเบียนระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2560 อัตราค่าลงทะเบียน 1,300 บาท โอนเงินผ่านทางบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทอง บางแสน เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา จากนั้น ถ่ายรูป หรือ scan เอกสารหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่ cpe.buu@gmail.com โทร 038-102-610 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ