การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-006-02-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม สองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
วันที่จัดการประชุม 19 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยา ผู้ประกอบการร้านยา และเภสัชกรผู้สนใจ รวมทั้งสิ้นประมาณ 120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีผู้ประกอบการร้านขายยาเป็นเภสัชกรและมิใช่เภสัชกรทั่วประเทศ มีสมาชิกประมาณ 7,000 ร้าน มีเครือข่ายคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ทั่วทุกภาค ทุกจังหวัดและอำเภอ รวม 77 จังหวัด มีนโยบายหลักในการร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาร้านขายยา ดั่งคำขวัญ “ร้านยารวมใจ ชาวไทยสุขภาพดี”
ชมรมร้านขายยา จ.สุพรรณบุรี เป็นสมาชิกของชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมเชิงวิชาการขึ้น เพื่อร่วมมือพัฒนายกระดับร้านขายยาของสมาชิกให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางการค้า และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยาอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกันปลูกจิตสำนึกของสมาชิกร้านขายยา ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
ดังนั้น ชมรมร้านขายยา จ.สุพรรณบุรี จึงจัดโครงการประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม สองพันบุรี เพื่อให้สมาชิกที่อยู่ในจังหวัดได้พบปะ แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้วิชาการที่ทันสมัยในการประกอบวิชาชีพในร้านขายยาให้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญ การให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ผู้ประกอบการร้านยา และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยา
คำสำคัญ