การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการการบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องเชื่อมต่อระหว่างร้านยาและโรงพยาบาล
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการการบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องเชื่อมต่อระหว่างร้านยาและโรงพยาบาล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-002-01-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 11 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเป็นปัญหาที่สำคับในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ทั้งต่อสุขภาพประชาชน และต่อรัฐในฐานะผู้รับผิดชอบหลักต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคเรื้อรังและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความไม่เข้าใจเรื่องโรคและการรักษา การไม่ใช้ยาตามคำแนะนำ (medication non-adherence) การแสวงหาการรักษาด้วยตนเองจนทำให้เกิดการใช้ยาซ้ำซ้อน การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา-ยา และยา-อาหารเสริม ส่วนใหญ่สามารถที่จะป้องกันได้หากมีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในแนวทางการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคลาร้างเสริมสุขภาพ โดยควรมีการดำเนินการในวงกล้างและจริงจังเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำตัญและประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงได้รับการรักษาที่เหมาะสมและปลอดภัย
ร้านยาจัดเป็นสถานบริการสุขภาพขั้นปฐมภูมิที่อยู่ใกล้ชิดชุมชน และถือเป็นสถานบริการสุขภาพด่านแรกที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะให้บริการเสริมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผลการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลจากโครงการนำร่องที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าบทบาทการให้บริการเสริมหลากหลายรูปแบบของเภสัชกรชุมชนมีประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขในด้านต่างๆ เช่น สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน ส่งต่อผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้องรังให้เข้ารับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสม ทำให้ผู้รับบริการสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ดีขึ้น เช่น เลิกบุหรี่ ลดน้ำหนัก ส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยา และป้องกันปัญหาจากการใช้ยา (drug therapy problem) เป็นต้น
ทั้งนี้ร้านยาในพื้นที่ สปสช.เขต 2 ได้เริ่มเข้าร่วมให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน ทั้งนี้ทางคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนงานวิชาการจึงเห็นควรจัดโครงการบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องเชื่อมต่อระหว่างร้านยาและโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดเคือข่ายการทำงานร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนระหว่างร้านยาและโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มจำนวนร้านยาที่เข้าร่วมโครงการและขยายพื้นที่ให้บริการ รวมถึงเพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ และประสานเชื่อมต่อการให้บริการระหว่างร้านยาและสถานบริการสุขภาพหลักอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รบการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเครือข่ายร้านยาในพื้นที่ และเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระหว่างร้านยาและโรงพยาบาล หรือสถานบริการสุขภาพอื่นๆ
คำสำคัญ
เภสัชกรชุมชน ร้านยา โรคเรื้อรัง
วิธีสมัครการประชุม
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร