การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 17/2561 เรื่อง หลักฐานเชิงประจักษ์ของยาสมุนไพร จากวิจัยสู่การปฏิบัติ (Evidence-based in herbal medicine: from research to routine practice)
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 17/2561 เรื่อง หลักฐานเชิงประจักษ์ของยาสมุนไพร จากวิจัยสู่การปฏิบัติ (Evidence-based in herbal medicine: from research to routine practice)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-006-05-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 21 -23 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์ก
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Sackett (1996) นิยามคำว่า หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-Based Medicine:
EBM) คือ การใช้ความรู้ที่อ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ โดยการค้นหาบทความวิจัย งานการศึกษาหลายๆ งาน มาวิพากษ์เพื่อสรุปหางานวิจัยที่ถูกต้องน่าเชื่อถืออย่างเป็นระบบ การนำผลลัพธ์ของงานวิจัยนั้นมารวมกับประสบการณ์และนำไปประยุกต์ใช้
เภสัชกรเป็นบุคลากรการแพทย์ ที่จะต้องใช้ความรู้ และความเข้าใจของหลักฐานเชิงประจักษ์ทาง
การแพทย์บูรณาการเช่นกัน ร่วมกับความรู้ด้านเภสัชวิทยา เภสัชกรรมคลินิก ระบาดวิทยา การบริหารจัดการ เภสัชเคมี และเทคโนโลยีเภสัชกรรม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ และลดความเสี่ยงของระบบยา คาดว่า จะทำให้เกิดผลลัพธ์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ดี
บัญชียาจากสมุนไพรก็เป็นความพยายามของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะผลักดันให้เข้าสู่ระบบ
บริการสาธารณสุขอย่างเป็นทางการ โดยประกาศครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2542 และครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2549
ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันน้อยรายที่จะสั่งจ่ายยาสมุนไพรแก่ผู้ป่วย เพราะก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขไม่เคยประกาศให้มีบัญชียาจากสมุนไพรอย่างเป็นทางการ ก่อนหน้านี้การใช้ยาสมุนไพรไม่สามารถเข้าสู่ระบบสวัสดิการเพื่อใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันได้รับการศึกษาอบรมมาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพของแผนตะวันตก มิได้เรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย จึงอาจจะไม่เชี่ยวชาญในการใช้ยาสมุนไพร จึงไม่สั่งจ่ายแก่ผู้ป่วย และระบบธุรกิจยาแผนปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการสั่งจ่ายยาในสถานพยาบาลแผนปัจจุบัน
ปัจจุบันเมื่อมีการประกาศใช้บัญชียาจากสมุนไพรในระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ และเอกชน เพื่อลดปัญหาเงื่อนไขข้อ 1 และข้อ 2 แต่เงื่อนไขข้อที่ 3 และข้อที่ 4 ยังเป็นอุปสรรค ต้องขจัดออก โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้บริโภครับทราบอย่างกว้างขวางว่า \"ยาจากสมุนไพรได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขให้สั่งจ่ายในโรงพยาบาลแผนปัจจุบันได้แล้ว\" และที่สำคัญคือข้าราชการสามารถใช้สิทธิเบิก และประชาชนทั่วไปสามารถใช้สิทธิในระบบประกันสังคม และสวัสดิการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นอกจากยาสมุนไพรจะมีพิษข้างเคียงน้อยกว่ายาจากเภสัชเคมีแล้ว ยังเป็นยาที่สามารถผลิตจากวัตถุดิบสมุนไพร ที่มีอยู่ในประเทศ ช่วยลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ และอาจช่วยประหยัดเงินตรา มิให้รั่วไหลออกนอกประเทศได้ปีละหลายพันล้านบาทหากคนไทยนิยมใช้สมุนไพรกันมากขึ้น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม
ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ในการดูแลการใช้ยา ได้มีองค์ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้และการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ รวมทั้งมีความเข้าใจในการนำหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ไปประยุกต์และบูรณาการใช้กับการจัดการของยาสมุนไพร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านวิชาการของการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ทางการแพทย์ และสามารถประยุกต์ใช้กับยาสมุนไพร
คำสำคัญ
หลักฐานเชิงประจักษ์ของยาสมุนไพร จากวิจัยสู่การปฏิบัติ
วิธีสมัครการประชุม
วิธีสมัครฯ มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ผู้ใช้งานสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์ได้ที่ http://Pharmacy.cmu.ac.th/CPE/register.php 2. การสมัครสมาชิก สำหรับผู้ที่ไม่มีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพฯ หรือไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกบัณฑิตศึกษา ให้ใส่ “999999” หมายเหตุ: ระบบจะส่งรหัสผ่านไปยังที่ E-mail ที่กรอกไว้ และกรุณาตรวจสอบที่เมล์ขยะ/JunkMail 3 Login เข้าสู่ระบบสมาชิก โดยใช้ Email ที่ท่านสมัคร และรหัสผ่านที่ได้จาก Email 4. ระบบสมาชิก ท่านสามารถใช้งานในส่วนของ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ 5. สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ท่านสนใจ ให้ผู้สมัครคลิ๊กที่ปุ่ม “สมัคร” - หลังจากนั้น จะหน้าจอแสดงให้กรอกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน และเลือกสถานะที่สมัคร - เมื่อสมัครเรียบร้อยระบบจะแจ้งรายการที่ท่านได้สมัคร 6. การชำระเงิน ท่านสามารถแจ้งชำระเงินที่ปุ่ม “แจ้งชำระเงิน” - จะปรากฏหน้าจอให้อัพโหลดเอกสารการชำระเงิน - หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังอีเมล์ของท่าน และรอการตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง - หลังจากนั้นท่านสามารถเข้าเช็คสถานะของท่านได้ในระบบ - หากเจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าการสมัครสมบูรณ์