การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างข้อสอบ OSPE เพื่อวัดและประเมินทักษะ
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างข้อสอบ OSPE เพื่อวัดและประเมินทักษะ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-008-01-2561
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 29 -30 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน จำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
บัณฑิตเภสัชศาสตร์จะต้องมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้านเภสัชอุตสาหการ ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม หรือเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร โดยสภาเภสัชกรรมได้กำหนดสมรรถนะทางวิชาชีพเภสัชศาสตร์ไว้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษา โดยได้กำหนดสมรรถนะร่วมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ที่เรียนครบรายวิชาในการศึกษา 4 ปีแรกตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร และสมรรถนะเฉพาะสาขาเมื่อเรียนครบรายวิชาตลอดหลักสูตร 6 ปี โดยในปัจจุบันวิธีการวัดและประเมินผลนั้นใช้ข้อสอบ MCQ (Multiple Choice Question) และการสอบภาคปฏิบัติ OSPE (Objective Structure Practical Examination) ในการวัดสมรรถนะทั้งในระดับพื้นฐานและเฉพาะสาขา ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดบ้าง
การจัดการสอบภาคปฏิบัติด้วย OSPE นั้นมีความยากในการออกข้อสอบและการวัดประเมินผล เนื่องจากจะต้องออกข้อสอบที่ให้ผู้เข้าสอบใช้ทั้งความรู้ สามารถลงมือปฏิบัติตามความเข้าใจ และมีเกณฑ์ในการประเมินที่ชัดเจน (Objective) ไม่ขึ้นกับผู้ประเมินรายบุคคล โดยข้อสอบภาคปฏิบัติ OSPE นี้มีการออกข้อสอบและประเมินกับการสอบทั้งในสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชอุตสาหการ และเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร
ดังนั้น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างข้อสอบ OSPE เพื่อวัดและประเมินทักษะความรู้ ในครั้งนี้แก่คณาจารย์เภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน จึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้คณาจารย์ทราบแนวคิด เทคนิค และสามารถออกข้อสอบ OSPE เพื่อใช้ในการวัดและประเมินทักษะ ทั้งในการเรียนการสอนและใช้ในการออกข้อสอบ OSPE สำหรับการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์สมรรถนะของสภาเภสัชกรรม นอกจากนี้ การอบรมครั้งนี้จะได้ครอบคลุมแนวทางในการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการกับวัดและประเมินทักษะด้วย ซึ่งจะส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปวางแผนและดำเนินการวิจัยทางด้านการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
• มีความเข้าใจในการวัดและประเมินผลทักษะ และหลักการสร้างข้อสอบ OSPE
• สามารถสร้างข้อสอบ OSPE ในการวัดและประเมินทักษะ
คำสำคัญ