การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการ \"Woman and Diabetes\"
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการ \"Woman and Diabetes\"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-009-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ กมลทิพย 2,3 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กทม.
วันที่จัดการประชุม 09 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เป็นเบาหวาน แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ จำนวน 240 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดตั้งขึ้นเป็นระยะเวลา 53 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนการจัดการโรคเบาหวานอย่างครบวงจรและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน การดำเนินงานที่ผ่านมา สมาคมได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ในปีนี้เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญในวันเบาหวานโลกของสหพันธ์โรคเบาหวาน (International Diabetes Federation; IDF) สมาคมฯจึงจัดอบรมวิชาการโดยเน้นเกี่ยวกับ lifestyle modification เรื่องอาหาร การออกกำลังกาย และการปรับจิตใจให้อยู่กับโรคอย่างมีความสุข โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ได้เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานผู้ได้รับรางวัลวันเบาหวานโลก 3 รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลกในปีต่อๆไป อันจะนำไปสู่การป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเบาหวานแก่ผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ
2. เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเบาหวานโลกในครั้งต่อไป
คำสำคัญ
การประชุมใหญ่สามัญ, การประชุมวิชาการ
วิธีสมัครการประชุม
ใช้งบประมาณ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย