การประชุมวิชาการ
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005
ชื่อการประชุม การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-009-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องบรรยาย ภ.1107 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่จัดการประชุม 20 -22 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ข บุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ISO/IEC 17025: 2005 เป็นมาตรฐานสากลที่ร่วมระหว่าง International Organization for Standardization กับ International Electrotechnical Commission เพื่อกำหนดข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบให้มีมาตรฐานไปในทางเดียวกัน ประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพและข้อกำหนดด้านวิชาการ โดยสามารถนำมาใช้ได้กับทุกองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมทดสอบและ/หรือสอบเทียบ เมื่อห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองแล้วสามารถสร้างความมั่นใจในผลของการทดสอบว่าถูกต้องตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 โดยรวมระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการ ได้แก่ บุคลากร การจัดการตัวอย่าง ความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ รวมถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล ซึ่งมาตรฐานนี้เน้นองค์ประกอบด้านต่างๆ ได้แก่ ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และภาวะแวดล้อม เครื่องมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี ความสอบกลับได้ การจัดการตัวอย่าง และอื่นๆ จากการได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ช่วยให้ห้องปฏิบัติการมีความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างความเชื่อถือ พัฒนาประสิทธิภาพ ก้าวไปข้างหน้าโดยที่สังคมรับรู้ว่าผลของการทดสอบของห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพและความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการและบุคคลากร
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการภายในคณะเภสัชศาสตร์ และห้องปฏิบัติการอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นการให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ
คำสำคัญ
ISO/IEC 17025, ห้องปฏิบัติการ, เคมีวิเคราะห์
วิธีสมัครการประชุม
-