การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-005-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
วันที่จัดการประชุม 14 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการและผู้ประกอบการร้านยา จา นวน ๑๕๐ คน รวม ๑ วัน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โครงการประชุมบรรยายเชิงวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นโครงการที่ทางชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จ.สมุทรสาคร จัดทาขึ้น เพื่อการพัฒนาร้านขายยาให้มีศักยภาพที่ดี เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะการให้บริการและคาแนะนาด้านสุขภาพ แก่สมาชิกผู้ประกอบการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยา
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความสาคัญกับสุขภาพและชีวิตของประชาชน ซึ่งความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้องตามหลักวิชาการ
ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความสาคัญ จึงจัดการประชุมวิชาการดังกล่าวขึ้น เพื่อการพัฒนาบุคลากรในร้านยาของสมาชิก ให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นการเพิ่มมาตรฐานในการบริการที่ดี
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการร้านยาและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยา มีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์การใช้ยากลุ่ม N Acetyl Cysteine (NAC)
๒. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการร้านยาและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยา มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการให้บริการเกี่ยวกับ แนวทางการดูแล และรักษาปัญหาในช่องปากและลาคอที่พบได้บ่อย ตลอดจนให้คาแนะนาด้านสุขภาพที่ถูกต้อง
คำสำคัญ
การประชุมบรรยายเชิงวิชาการ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ จ.สมุทรสาคร