การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 10
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 10
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-007-01-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ จังหวัดระยอง
วันที่จัดการประชุม 23 -26 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลระยอง กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์โรคห
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมระบบส่งต่อเพื่อลดความแออัดและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม จึงจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อตอบสนองแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากร โดยมีกรอบการพัฒนาในรูปแบบเครือข่ายแทนการขยายโรงพยาบาลเป็นรายแห่งเชื่อมโยงบริการทุกระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูงเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและการรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถรองรับการส่งต่อได้อย่างสมบูรณ์โดยมีเป้าหมายดำเนินการ คือ ลดอัตราตาย ลดอัตราป่วย ลดระยะเวลารอคอย มาตรฐานการบริการ การเข้าถึงบริการ ลดค่าใช้จ่าย ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาพยาบาล การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน จะทำให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง และประสบผลสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาระบบบริการ service plan ในการนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักบริหารการสาธารณสุขได้ดำเนินการประชุมวิชาการ cardiac network forum มาแล้ว 9 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยครั้งที่ 9 มีโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน
จากผลการประเมินการประชุมฯ เห็นควรให้มีการจัดการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นว่าสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นการต่อยอดความรู้ในการพัฒนางานโรคหัวใจให้ก้าวหน้าตลอดจนสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพ (service plan) สำนักงานการสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประชุมวิชาการ จึงได้จัดการประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 10: เครือข่ายหัวใจคนไทย 4.0 \"ฮิ\" ขึ้น ในวันที่ 23 - 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ จังหวัดระยอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัย/ผลงานวิชาการและผลงานที่เป็น Best Practice และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน
2. เพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการดูแลประชาชน
3. เพื่อสร้างกัลยาณมิตรเครือข่ายการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน
คำสำคัญ