การประชุมวิชาการ
The 5th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research “Pharmaceutical Research for Quality of Life”
ชื่อการประชุม The 5th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research “Pharmaceutical Research for Quality of Life”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-001-02-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้อง Auditorium, อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่จัดการประชุม 20 -21 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย 1. วิทยากรและแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ 2. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยในปัจจุบันได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ มีความประสงค์จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านวิชาการอย่างแท้จริง และส่งเสริมศักยภาพของนักวิจัยในด้านการเผยแพร่งานวิจัยในเวทีวิชาการ การกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ในงานวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ อีกทั้งยังสร้างความเป็นนานาชาติให้กับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเป็นนานาชาติให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา
3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา วิชาการและการเรียนการสอนให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่เข้าร่วมการประชุม
คำสำคัญ
ประชุมวิชาการนานาชาติ (International conference), งานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical research), Advanced pharmaceutical research, Research confere
วิธีสมัครการประชุม
https://sites.google.com/view/icaph-2018/home โทร. 02 9972200-30 ต่อ 1423 หรือ E-mail : rsu.pharmacy@gmail.com