การประชุมวิชาการ
หลักการประเมินวรรณกรรมทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิเพื่อประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
ชื่อการประชุม หลักการประเมินวรรณกรรมทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิเพื่อประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-008-05-2561
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่จัดการประชุม 05 -09 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เภสัชกรโรงพยาบาล 2. เภสัชกรทั่วไป 3. คณะกรรมการหน่วยเภสัชสนเทศและบริการสังคม คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มห
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันงานการให้บริการสารสนเทศทางยา ให้ข้อมูลแก่บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข หรือประชาชนที่สนใจทั่วไป ต้องเน้นความถูกต้อง ทันสมัย และมีความน่าเชื่อถือ และเข้าใจในแนวคิดการออกแบบการวิจัย รวมถึงสถิติที่ใช้ในการตีความข้อมูล เช่น ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ความพอเพียงของการสุ่ม ความลำเอียงเชิงระบบที่ปรากฏในการทดลอง เป็นต้น จากเหตุผลข้างต้นบุคลากรในฝ่ายงานเภสัชสนเทศจำเป็นต้องมีความพร้อมในการตีความข้อมูลและประเมินวรรณกรรมเพื่อให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างคล่องตัว จึงได้จัดโครงการเพื่อเสริมทักษะเหล่านี้ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและศักยภาพในการนำองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ใน clinical setting อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการงานอย่างมีคุณภาพ สามารถดูแลนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในการทำกิจกรรม journal club ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนความเข้มแข็งในการทำงานวิจัยในหน่วยงานในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถประเมินความน่าเชื่อถือวรรณกรรมทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำแหล่งฝึกงานสามารถดูแลการทำกิจกรรม Journal club ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
คำสำคัญ
การประเมินวรรณกรรม, วรรณกรรมทางการแพทย์, เภสัชสนเทศ