การประชุมวิชาการ
โครงการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง ยาและสารพิษในชีวิตประจำวัน (ยกเลิกการจัดประชุม)
ชื่อการประชุม โครงการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง ยาและสารพิษในชีวิตประจำวัน (ยกเลิกการจัดประชุม)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-009-05-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 30 -01 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกร 2. พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต่างๆ 3. ครูโรงเรียน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารท้องถิ่นระดับต่างๆ 4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนระดับต่าง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเป้าหมายเป็นศูนย์รวมทางวิชาการและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีภารกิจสำคัญหนึ่งคือ การบริการวิชาการแก่สังคม ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยาซึ่งเป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสารพิษแห่งหนึ่งของประเทศไทย จึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะเผยแพร่ความรู้ทางด้านยาและสารพิษที่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน เพื่อการดูแลตนเองและบุคคลรอบข้างให้ปลอดภัย เนื่องจากของใช้ในชีวิตประจำวันล้วนประกอบขึ้นจากสารเคมีซึ่งมีโอกาสก่ออันตรายได้ หากขาดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็น
วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชนและลดความสูญเสียจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ด้านยาและสารพิษแก่ประชาชน
คำสำคัญ
ยา, สารพิษในชีวิตประจำวัน
วิธีสมัครการประชุม
Online