การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-001-01-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงเเรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 31 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ทะเบียนและกฎหมาย (ประเทศไทย) ได้จัดการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2561 ซึ่งมีสมาชิกเภสัชกรด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในการนี้จึงเห็นสมควรจัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาอบรมให้แก่เภสัชกรเพื่อให้มีองค์ความรู้และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ ให้ทราบถึงบทบาทแนวทางของหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปี 2561 ทั้งข้อมูลที่ทันสถานการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีมีผลต่อการทำงานของเภสัชกรผู้เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
1) ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทแนวทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาทิเช่น สำนักยา สำนักงานด่านอาหารและยา กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร กองนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ
2) ข้อมูลกฎหมายและหลักเกณฑ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ
3) นำเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มีผลต่องานด้านทะเบียนผลิตภัณฑ์
4) เตรียมความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและวางแผนการทำงานที่เหมาะสม
คำสำคัญ
Thai FDA regulation, Drug Registration, Herbal Medicine, Drug Innovation, Thai FDA Customs
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บ www.rapatregistration.com