การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 6/2561 เรื่อง Essential Course for Pharmacy Practice in Kidney Disease
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 6/2561 เรื่อง Essential Course for Pharmacy Practice in Kidney Disease
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-006-02-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่จัดการประชุม 05 -09 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคไตเรื้อรังถือเป็นภาวะคุกคามที่มีผลสุขภาพของประชาชนชาวไทย จากรายงานการศึกษา Thai SEEK โดยสมาคมโรคไตพบความชุกของโรคไตเรื้อรังสูงถึงร้อยละ 17.5 หากไม่สามารถควบคุมโรคได้ดีโรคจะดำเนินไปสู่ภาวะไตเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งต้องรักษาด้วยการบำบัดเพื่อทดแทนหน้าที่การทำงานของไต การรักษาดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่สูง อีกทั้งผู้ป่วยอาจไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ยิ่งไปกว่านั้นอาจเป็นภาระให้กับคนในครอบครัวด้วย การชะลอการเสื่อมของไตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและมีประโยชน์มากทั้งในแง่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษา และลดภาระการดูแลผู้ป่วยรวมถึงเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ การดูแลผู้ป่วยควรทำตั้งแต่ผู้ป่วยมีภาวะไตบกพร่องในระยะแรกๆ หรือมีความเสี่ยงที่โรคจะดำเนินไปสู่โรคไตระยะสุดท้ายการรักษานอกจากต้องอาศัยการรักษาด้วยยาแล้วยังจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนไตเรื้อรังพฤติกรรม อีกทั้งต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเร่งให้โรคไตดำเนินไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่มีพิษต่อไต ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยต้องใช้หลักการดูแลแบบองค์รวมและไร้รอยต่อ รวมทั้งต้องอาศัยระบบการจัดการที่ดีจึงจะสามารถช่วยควบคุมโรคไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อนและช่วยชะลอการเสื่อมของโรคได้
ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยได้มีแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) 15 สาขา สาขาโรคไตเป็นหนึ่งในนั้นด้วย ในปีที่ผ่านมาการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคไตตาม service plan มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจน การเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพเภสัชกรจึงควรจัดให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคไตที่สอดรับกับ service plan ของกระทรวงสาธารณสุข เนื้อหาในการฝึกอบรมจึงประกอบด้วย พยาธิสรีรวิทยาของโรคไต ยาหรือสมุนไพรที่มีพิษต่อไต ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการทำงานของไตบกพร่องและการรักษาด้วยยา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบำบัดเพื่อทดแทนหน้าที่การทำงานของไต การรักษาภาวะติดเชื้อที่พบได้บ่อย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโภชนาการที่เหมาะสม การปรับขนาดยาตามหน้าที่การทำงานของไต การจัดตั้งและพัฒนาคลินิกชะลอการเสื่อมของไต การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
1.เสริมศักยภาพของเภสัชกรให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการ
ให้บริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคไต
2. เพื่อให้เกิดการการดูแลผู้ป่วยโรคไตได้อย่างเป็นระบบและมี
การเชื่อมประสานที่ดีระหว่างวิชาชีพและสถานพยาบาลใน
แต่ละระดับ
คำสำคัญ
Pharmacy Practice, Kidney Disease, service plan
วิธีสมัครการประชุม
ตามรายละเอียดบนหน้าเว็ปไซต์ regist.pharmacy.psu.ac.th/clinic