การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีสำหรับงานเภสัชวิเคราะห์ Efficiency enhancement for high performance liquid chromatography in Pharmaceutical Analysis
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีสำหรับงานเภสัชวิเคราะห์ Efficiency enhancement for high performance liquid chromatography in Pharmaceutical Analysis
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-007-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 05 -08 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ที่ปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพด้านเคมี จำนวน 20 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยา เป็นกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการผลิตยาจนถึงก่อนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ยาแก่ผู้ป่วย เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ยา ปัจจุบันตำรายา (Pharmacopeia) ได้กำหนดให้เทคนิคเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีเป็นเทคนิคมาตรฐานสำหรับการควบคุมคุณภาพในหัวข้อต่างๆ ของวัตถุดิบและเภสัชตำรับ เช่น การหาปริมาณตัวยาสำคัญ (assay) การหาปริมาณสารปนเปื้อน (impurities) และการพิสูจน์เอกลักษณ์ (identification) เป็นต้น เนื่องจากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตามเทคนิคดังกล่าวเป็นเทคนิคที่ต้องการความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติงานขั้นสูง ซึ่งต้องอาศัยการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อสร้างความชำนาญในการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความถูกต้องและแม่นยำ
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและฝึกอบรมด้านเภสัชวิเคราะห์ (Center of Innovation and Training in Pharmaceutical Analysis) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ริเริ่มการสร้างหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีสำหรับงานเภสัชวิเคราะห์” แก่ผู้สนใจ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานปัจจุบันที่มีการใช้เทคนิคใช้ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีสำหรับงานเภสัชวิเคราะห์ รวมถึงการสร้างผู้ปฏิบัติงานใหม่ซึ่งเป็นที่ต้องการต่อภาคอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างผู้ปฏิบัติงานเภสัชวิเคราะห์ใหม่ให้สามารถใช้เทคนิคไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานปัจจุบันด้านเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี
คำสำคัญ
การใช้ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี, งานเภสัชวิเคราะห์
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน 8,000 บาท กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 การชำระค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 026-443603-5