การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2018
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2018
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-006-04-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรม แลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 02 -04 เมษายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และผู้สนใจ จำนวน 450 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2018 จัดขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในโรคที่พบบ่อยและเป็นที่สนใจ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบหลักการประเมินทางโภชนบำบัดและการเลือกอาหารทางการแพทย์ที่เหมาะสม หลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้น้ำเกลือล้างจมูกในโรคทางเดินหายใจ หลักพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตร์เกี่ยวกับการเลือกยาแก่หญิงให้นมบุตร การวินิจฉัยและดูแลเบื้องต้นแก่ผู้ที่เกิดพิษจากยาที่พบได้บ่อย การรักษาอาการท้องผูก การดูแลผู้ป่าวที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน การดูแลผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนและข้อมูลความปลอดภัยใหม่ของยากลุ่ม proton pump inhibitor ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็ง การจัดการผู้ป่วยที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง ข้อควรรู้ในการติดตามการใช้ยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้บ่อยในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ความก้าวหน้าในการรักษาโรคเบาหวาน ข้อควรรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ในปี ค.ศ. 2018 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิขีวนะ แนวทางล่าสุดในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ sepsis การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ urinary incontinence แนวทางการเลือกยาต้านอาการไอในเด็กเล็ก การประเมินผู้ป่วยหมดสติและการปฏิบัติการกู้ชีพเบื้องต้นสำหรับเภสัชกร การดูแลด้านยาอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและสมองเสื่อมภายหลังจากโรคหลอดเลือดสมอง หลักฐานทางวิชาการสำหรับการใช้ยาต้านเกล็ดเลือดสองชนิดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยโรค atrial fibrillation และการจัดการภาวะเลือดออกจากการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ทั้งนี้ความรู้ที่ผู้เข้าประชุมได้รับจะช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในการรักษาโรคที่พบบ่อย และนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย
คำสำคัญ
เภสัชบำบัด, โรคที่พบบ่อย
วิธีสมัครการประชุม
สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ค่าลงทะเบียน - สมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียน 4,500 บาท - ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน