การประชุมวิชาการ
การประชุมสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 2 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม และจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาเภสัชกรรม พบปะเภสัชกร และ การประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทสภาเภสัชกรรมกับการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ชื่อการประชุม การประชุมสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 2 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม และจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาเภสัชกรรม พบปะเภสัชกร และ การประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทสภาเภสัชกรรมกับการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-018-01-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 14 -15 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม,ที่ปรึกษา, ผู้อำนวยการ/ประธานหน่วยงานในกำกับของสภาเภสัชกรรม ,เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัย, เภสัชกรทั่วไปผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ.2559-2561) จะครบรอบ 1 ปีของการดำเนินงาน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรอบปีปฏิทิน โดยเมื่อเริ่มต้นวาระฯ สภาเภสัชกรรม จัดการสัมมนาระดมสมองคณะกรรมการฯ และหน่วยงาน
ในกำกับเพื่อจัดทำนโยบายสภาเภสัชกรรม จนได้ข้อสรุปเป็นนโยบายทั่วไป และนโยบายเฉพาะด้านของสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 ที่ครอบคลุมภารกิจสำคัญของสภาเภสัชกรรม ภายใต้การดำเนินงาน ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะในการประกอบวิชาชีพให้ก้าวล้ำทันสมัย
ต่อยอดสู่ระดับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติทางวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้แสดงบทบาทด้านการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคจาการใช้ยา และดูแลสุขภาพ เป็นที่พึ่งพิงด้านยาของประชาชนผู้มารับบริการ และบุคลากรทางด้านการสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบงานการให้บริการสมาชิก ให้สามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่าย ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน สื่อสารสมาชิกให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากสภาเภสัชกรรม ให้จัดการประชุมใน “โครงการ
ภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 2” และการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทสภาเภสัชกรรมกับการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องตามเจตจำนงที่กำหนดไว้ในโยบายของสภาเภสัชกรรม โดยจัดให้มีกิจกรรมตามภารกิจของสภาเภสัชกรรม
การประชุมคณะกรรมการฯ การสัมมนาระดมสมองจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพ และพบปะสมาชิกแลกเปลี่ยนความคิด รับฟังความเห็นเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่ต้องการให้วิชาชีพเภสัชกรรมได้รับการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนเป็นที่ยอมรับของสังคมระดับประเทศและนานาชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการบรรยาย และสร้างความเข้าใจให้สมาชิกผู้เข้าประชุมทราบถึงแนวทางการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และมาตรฐานของวิชาชีพ
2. เพื่อการนำเสนอบทบาทของเภสัชกรด้านสมุนไพร อีกบทบาทของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแก่ผู้เข้าประชุม
3. เพื่อการจัดประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
4. เพื่อการสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพ
5. เพื่อพบสมาชิกและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอต่าง ๆ จากสมาชิกในพื้นที่การสัญจร
คำสำคัญ