การประชุมวิชาการ
การจัดประชุมวิชาการของชมรมร้านขายยาภาคตะวันออก
ชื่อการประชุม การจัดประชุมวิชาการของชมรมร้านขายยาภาคตะวันออก
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-002-02-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม PATTAYA PARK BEACH RESORT พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 04 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมผู้ประกอบการร้านขายยารวมใจภาคตะวันออก
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในจังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากประชากรในภาคตะวันออกมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร้านขายยาในภาคตะวันออกจึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนการจัดประชุมวิชาการของชมรมร้านขายยาภาคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆจากวิทยากร ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของเภสัชกรประจำร้านขายยาในการให้บริการแก่ผู้บริโภคต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและนําไปพัฒนาการให้บริการในร้านขายยาให้มีประสิทธิภาพ
2.เพื่อถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ และการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
คำสำคัญ
ภูมิแพ้ในเด็ก, การเพิ่มของโรคภูมิแพ้, การใช้ยาต้านฮีสตามีน,ยาแก้ไอ,ไอแบบมีเสมหะ,อาการเบื้องต้นของการปวดท้องเกร็ง