การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการสารสนเทศด้านยา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านยา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 2)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการสารสนเทศด้านยา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านยา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 2)
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-004-02-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องอบรมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 21 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการจำนวน 30 คน และเจ้าหน้าที่สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 3 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสำนักยา เป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา ทั้งที่เป็นการกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด การกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด การพัฒนาระบบงานด้านยาเพื่อนำเข้าสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
เพื่อการดำเนินการใช้งานระบบสารสนเทศด้านยา ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศด้านยาของผู้ประกอบการ ที่เข้าใช้ระบบสารสนเทศด้านยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งจะทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศด้านยา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านยา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อให้สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้งานการดำเนินการของผู้ประกอบการต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ให้ผู้ประกอบการเข้าใจหลักการใช้งานระบบสารสนเทศด้านยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้านยาได้ และใช้งานระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
ระบบสารสนเทศด้านยา