การประชุมวิชาการ
โครงการจัดประชุมสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 2 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม และจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาเภสัชกรรม พบปะเภสัชกร และการประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมกับการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (สภาเภสัชกรรมจัดการ)
ชื่อการประชุม โครงการจัดประชุมสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 2 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม และจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาเภสัชกรรม พบปะเภสัชกร และการประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมกับการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (สภาเภสัชกรรมจัดการ)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-008-01-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 14 -15 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัย และคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสภาเภสัชกรรม จึงได้จัดการประชุม “โครงการสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 2” และการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมกับการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องตามเจตจำนงที่กำหนดไว้ในโยบายของสภาเภสัชกรรม โดยจัดให้มีกิจกรรมตามภารกิจของสภาเภสัชกรรม การประชุมคณะกรรมการฯ การสัมมนาระดมสมองจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพ และพบปะสมาชิกแลกเปลี่ยนความคิด รับฟังความเห็นเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่ต้องการให้วิชาชีพเภสัชกรรมได้รับการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนเป็นที่ยอมรับของสังคมระดับประเทศและนานาชาติ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการบรรยาย และสร้างความเข้าใจให้สมาชิกผู้เข้าประชุมทราบถึงแนวทางการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และมาตรฐานของวิชาชีพ
2. เพื่อการนำเสนอบทบาทของเภสัชกรด้านสมุนไพร อีกบทบาทของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแก่ผู้เข้าประชุม
3. เพื่อการจัดประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
4. เพื่อการสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพ
5. เพื่อพบสมาชิกและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอต่างๆ จากสมาชิกในพื้นที่การสัญจร
คำสำคัญ
สภาเภสัชกรรม, วิชาชีพเภสัชกรรม, การใช้ยา, ความปลอดภัย, ประชาชน
วิธีสมัครการประชุม
Online