การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-001-01-2561
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 28 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกร จังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำร้านขายยาในเขตจังหวัดชลบุรี และเภสัชกรที่สนใจ ประมาณ ๓๐๐ คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในสภาวะปัจจุบัน ร้านขายยา (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน) มีบทบาทสำคัญในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปได้อย่างกว้างขวางและเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ร้านขายยาจัดเป็นหน่วยหนึ่งของระบบสาธารณสุขที่อยู่ใกล้ชิดและเป็นทางเลือกแรกๆของประชาชนที่จะใช้บริการเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น นอกเหนือจากการจำหน่ายยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วยแล้ว ร้านขายยายังมีหน้าที่ให้คำแนะนำ ตรวจสอบการใช้ยา ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ คัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์หรือโรงพยาบาลตามความเหมาะสม
จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยมลพิษ และการใช้สารเคมีอย่างมากมายในชีวิตประจำวันทำให้ปัญหาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง หรือที่เรียกกันว่า Atopic Dermatitis และปัญหาโรคสิว มีความรุนแรงขึ้นในประชากรทุกกลุ่มวัย ในการประชุมครั้งนี้เภสัชกรจะได้เรียนรู้จาก วิทยากรที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ถึงสาเหตุ อาการ วงจรของโรค ปัจจัยกระตุ้น วิธีการดูแลผืนภูมิแพ้ผิวหนัง และโรคสิวรวมถึงการใช้ยาที่มีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับผู้ป่วยทุกกลุ่มวัย นอกจากความรู้ด้านวิชาการ ในการประชุมครั้งนี้จะได้เรียนรู้ในการลดความเสี่ยง ในการทำให้เกิดความบกพร่องในกระบวนการให้บริการด้านสุขภาพ ส่งผลต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการรักษาสุขภาพที่ถูกต้องตามมา จึงต้องมีการควบคุม ดูแลมาตรฐานกระบวนการผลิตและการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่กระทำการใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมายกำหนดทำให้ประชาชนได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพได้อย่างปลอดภัย ถูกต้อง เหมาะสม ลดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและลดภาวะเจ็บป่วยนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีต่อไป
เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพการบริการให้กับประชาชนที่มารับบริการตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน เภสัชกรควรมีการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ เทคนิคต่างๆที่จะนำมาใช้ในร้านขายยา โดยการรับฟังข้อแนะนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญสูง เพื่อนำมาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในร้านขายยาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเรียนรู้ถึง สาเหตุ อาการ วงจรของโรค ปัจจัยกระตุ้น และการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ในโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง และโรคสิว
2. เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐาน และแนวทางในการพัฒนามาตรฐานร้านขายยา ตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP)
3. เพื่อพัฒนาความรู้ สู่การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านขายยา (RDU) เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
คำสำคัญ
ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง , วงจรโรคสิว ,หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP), การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU), ร้านขายยา