การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมหลักสูตรโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
ชื่อการประชุม โครงการอบรมหลักสูตรโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-005-05-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 สถาบันประสาทวิทยา
วันที่จัดการประชุม 01 -03 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันประสาทวิทยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วประเทศ,วิทยากร และ คณะทำงาน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคลมชักเป็นกลุ่มอาการอันเนื่องจากการที่สมองส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดทำงานมากเกินปกติไปจากเดิมชั่วขณะหนึ่งซึ่งพบได้บ่อยประมาณ 25 คนต่อประชากร 1000 คน ซึ่งเป็นโรคทางระบบประสาท ที่พบมากและเป็นสาเหตุของการทุพพลภาพ ทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ จึงเห็นได้ว่าโรคลมชักจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจากเป็นโรคที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานาน อีกทั้งมีความก้าวหน้าด้านการรักษาในปัจจุบันมากขึ้น ดังนั้นเภสัชกรในฐานะที่เป็นหนึ่งในบุคลากรทางสาธารณสุขที่ดูแลและติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยโรคลมชักจำเป็นต้องทราบถึงความรู้และแนวคิดใหม่ในการรักษาโรคลมชัก รวมทั้งประสบการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ที่มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคลมชัก จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตรโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบถึงความรู้และแนวทางการรักษาโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
2. เพื่อให้เภสัชกรทั่วประเทศนำความรู้และแนวทางการรักษาโรคลมชักสำหรับเภสัชกร ไปใช้ในการ ดูแลผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรทางสาธารณสุข ในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ใช้งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ สถาบันประสาทวิทยา ในการดำเนินการ -ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน ถัวจ่ายตลอดรายการ