การประชุมวิชาการ
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU) จังหวัดสตูล
ชื่อการประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU) จังหวัดสตูล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-003-01-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมแก้วโกเมน ชั้น4 ตึก OPD โรงพยาบาลสตูล
วันที่จัดการประชุม 23 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพสต.จำนวน100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุขได้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี (ตุลาคม 2559 ถึง พ.ศ. 2579) โดยเป้าหมายการปฏิรูปสาธารณสุข ด้าน Governance Excellence Strategy มีเป้าหมาด้านความมั่นคงทางด้านยาและเวชภัณฑ์ เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use) และ ด้าน Service Excellence Strategies มีเป้าหมายเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยส่งเสริมให้สถานพยาบาลของรัฐมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล กล่าว คือ ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ โดยใช้ยาในขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วย แต่ละราย ด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม และมีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผู้ป่วยน้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศนำไปสู่การสูญเสียตามมาทั้งในระดับบุคคลผู้ใช้ยา ทำให้เกิดปัญหาต่อประสิทธิผลของการรักษาเกิดปัญหาเชื้อดื้อยา และปัญหาจากความคลาดเคลื่อนหรือผลข้างเคียงของยา ไปจนถึงสังคมโดยรวม เช่น การเกิดแนวคิดว่าเมื่อเจ็บป่วยแล้วจะต้องกินยา ทำให้ความต้องการในการใช้ยาเพิ่มมากขึ้นโดยไม่จำเป็น หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เช่น การเกิดปัญหาเชื้อโรคดื้อยา (Antimicrobial Resistance: AMR ) มากขึ้น จากการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี้ ทำให้ผู้ป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น มีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น และนำไปสู่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้การใช้ยาอย่างสมเหตุผลจะต้องขยายผลถึงในชุมชนด้วยเพราะเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายส่วน ทั้งจากผู้ใช้ยาเอง ผู้สั่งใช้ยา การควบคุมตามกฎหมาย ดังนั้นการดำเนินงานจึงต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน หลายระดับ ตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพสต.) โรงพยาบาลชุมชนและ โรงพยาบาลจังหวัด
วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) และ ชุมชน
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU) ระดับจังหวัด โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
3) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย
คำสำคัญ
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU)