การประชุมวิชาการ
การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการตรวจสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายให้ได้มาตรฐาน
ชื่อการประชุม การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการตรวจสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายให้ได้มาตรฐาน
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-003-01-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วันที่จัดการประชุม 29 -31 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ สสจ. ที่มีสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายในการกำกับดูแลของ อย. ตั้งอยู่ จำนวน 30 คน และ เจ้าหน้าที่สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จำนวน 20
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายรัฐบาลด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ 6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น และด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมให้เกิดความความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันและรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเกี่ยวกับการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพ นั้น
การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มอบอำนาจโดยการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคให้ดำเนินงานภารกิจเกี่ยวกับการอนุญาตบางส่วนแทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เช่น การออกใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง การต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งมีสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ นอกจากนั้นยังมีการพิจารณาความเป็นไปได้ในการมอบอำนาจเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายของผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค โดยมีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เช่นการจัดอบรมและการจัดทำคู่มือดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ได้จัดทำ คู่มือแนวทางการตรวจสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินสถานที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีแนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการตรวจสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีความสามารถในการตรวจประเมินสถานที่ผลิต วัตถุอันตรายประกอบการพิจารณาอนุญาตวัตถุอันตรายได้ตามหลักเกณฑ์และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการตรวจสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตเป็นมาตรฐานเดียวกัน
คำสำคัญ
สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย มาตรฐานการตรวจ