การประชุมวิชาการ
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล (รุ่นที่ 1)
ชื่อการประชุม กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล (รุ่นที่ 1)
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-001-01-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 09 -10 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ