การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ประจำปี 2561 เรื่อง Quality living in Advance Years
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ประจำปี 2561 เรื่อง Quality living in Advance Years
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-004-02-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 11 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านขายยาและโรงพยาบาล ในเขตภาคเหนือ จำนวนประมาณ 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์และ สาธารณสุข ส่งผลให้ประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อบุคคลก้าวเข้าสู่ภาวะสูงวัย ร่างกายย่อมมีการเปลี่ยนแปลง เสื่อมถอยลงตามธรรมชาติ และประชากรสูงอายุจึงจัดให้เป็นประชากรกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพซึ่งโดยมากเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากการเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถือเป็นภารกิจหลักของเภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุด และสมควรได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ
การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านเภสัชกรรมจึงเป็นกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรมเครือข่าย 6 สถาบัน ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มเภสัชกรจังหวัดเชียงราย จัดให้มีการประชุมวิชาการโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องทาง เภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 หัวข้อ Quality living in Advance Years ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมได้เรียนรู้ เสริมทักษะ ประสบการณ์และวิทยาการสมัยใหม่ๆ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรและกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งช่วยให้การเกิดพัฒนางาน พัฒนาศักยภาพเภสัชกรให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับผู้ป่วยสูงอายุ ในเรื่องโรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวานและภาวะเลือดออกผิดปกติ พร้อมแนวทางการรักษาและดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ รวมถึง
การพิจารณาคุณภาพเวชภัณฑ์
2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ให้เกิดประโยชน์
ต่อไป
คำสำคัญ
Quality living in Advance Years