การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรปฐมภูมิ เรื่อง แนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อการดูแลผู้ป่วยด้วยการเยี่ยมบ้านอย่างองค์รวม
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรปฐมภูมิ เรื่อง แนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อการดูแลผู้ป่วยด้วยการเยี่ยมบ้านอย่างองค์รวม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-001-01-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
วันที่จัดการประชุม 08 -09 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน/ รพ. สต./ เทศบาลตำบล/ ศูนย์สุขภาพเทศบาลตำบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
นโยบายการให้บริการสุขภาพในปัจจุบันมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและองค์รวม ที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเภสัชกรได้มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยเรื่องการรักษาโรคและการใช้ยาอย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพอย่างสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ กับบริบทของครอบครัวการดำเนินชีวิตจึงมีความสำคัญ บทบาทของเภสัชกรซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการใช้ยาจึงมีการขยายมากกว่าการให้การบริการส่งมอบยา ณ สถานบริการสุขภาพ แต่ก้าวไปถึงการค้นหาความต้องการทางสุขภาพและการใช้ยาของผู้ป่วย การทำความเข้าใจต่อบริบทการดำเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคมของผู้ป่วย และร่วมกันหาแนวทางที่จะสนับสนุนให้ผู้ป่วยรวมถึงสมาชิกในครอบครัวใช้ยาอย่างสมเหตุผลมากที่สุด
หลักการและแนวคิดของเวชศาสตร์ครอบครัวมีกรอบการมองสุขภาพที่กว้างกว่าโรคและตัวคน แต่มองรวมถึงระบบชีวิต ความเป็นอยู่ของสิ่งต่างๆ รอบๆตัวบุคคลนั้นว่าส่งผลต่อความเจ็บป่วยอย่างไร และจะสนับสนุนต่อการดูแลสุขภาพอย่างไร และกรอบการให้การรักษาเยียวยาก็มีมากกว่าการใช้ยา และยังหมายรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เจ็บป่วยและผู้ที่ให้การรักษา และการให้การช่วยเหลือที่เหมาะสมกับบริบทของคนๆนั้น ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและมีความสำคัญในการปฏิบัติงานของเภสัชกรและทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ที่เจ็บป่วยอย่างองค์รวม ดังนั้นแล้วการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมินั้นสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นคือหลักคิด และแนวปฏิบัติทางเวชศาสตร์ครอบครัวที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสม ทั้งในทางคลินิกและทางบริบทการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย
การประชุมนี้จะจัดขึ้นเป็น 2 ครั้ง โดยมีเป้าหมายคือเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิที่ปฏิบัติงานในขณะเดียวกับเป็นอาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึก ที่ให้โอกาสการเรียนรู้ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่จะออกไปทำงานในอนาคตอันใกล้ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่จะฝึกปฏิบัติงานปฐมภูมิในอนาคต โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการทำงานและเป็นอาจารย์ในการฝึกปฏิบัติ อบรมบุคลากรทางการแพทย์ในการเยี่ยมบ้าน ดูแลผู้ป่วยอย่างองค์รวม อันจะทำให้เภสัชกร เปิดมุมมอง พร้อมกับเรียนรู้หลักคิด ที่จะนำไปเชื่อมต่อกับการนำไปปฏิบัติได้
วัตถุประสงค์
1) เรียนรู้ถึงหลักคิด มุมมอง ในการดูแลผู้ป่วยอย่างองค์รวม ด้วยหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว
2) เรียนรู้ถึงเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ด้านสุขภาพ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพผู้ใช้ยาอย่างเหมาะสม
3) มีศักยภาพและความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยอย่างองค์รวม สามารถดูแลผู้ป่วยที่บ้านในเรื่องสุขภาพและการใช้ยา
คำสำคัญ
เวชศาสตร์ครอบครัว